Cookies with freshly brewed coffee?
This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use. More information can be found in the Privacy Policy.
logo
Privacy policy

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”, a indywidualnie „Użytkownikiem”) serwisu https://etnocafe.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”) i zawiera informacje wymagane przez art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), a także przez art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych Użytkowników Serwisu i jego podstron w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest Etno Cafe S.A, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 235B, 53 – 234 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000348674, NIP: 7262621161, REGON: 100835865 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów Sklepu w celu:

  a) założenia i prowadzenia Konta;

  b) odpowiedzi na złożone przez Użytkownika zapytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;

  c) wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez użycie plików cookies treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na stosowanie plików cookies w celach marketingowych;

  d) optymalizacji korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

  e) zbierania przez Administratora statystyk odwiedzin stron Serwisu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu:

  a) przyjmowania zgłoszeń Użytkowników do otrzymywania newslettera na podany adres e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zwanej dalej „uśde”), tj. wyrażona przez Użytkownika zgoda na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu;

  b) odpowiedzi na złożone przez Użytkownika zapytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie optymalizacji działalności serwisu etnocafe.pl jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Użytkownika Serwisu zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Użytkownika zapytanie;

  c) wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez użycie plików cookies treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Użytkownika zgoda na stosowanie marketingowych plików cookies przez Serwis;

  d) optymalizacji korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika, a także zbierania przez Administratora statystyk odwiedzin stron Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. działanie w prawnie uzasadnionym interesie Administratora;

  e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu etnocafe.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem etnocafe.pl jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. działanie w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jeżeli przetwarzanie danych Użytkownika w tym celu okaże się konieczne.
 4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy i podmioty współpracujące z Administratorem w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu, m.in. podmioty świadczące usługi wspomagające działania marketingowe Administratora. Wszystkie podmioty, którym Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników, dają gwarancję należytego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników w stopniu wymaganym przez przepisy RODO. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika okaże się konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora związanych z funkcjonowaniem serwisu, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez Administratora do zakończenia tego procesu.
 6. Użytkownikom Serwisu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

  a) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika bez konieczności wskazywania przyczyna, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  b) prawo do żądania otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, a w przypadku otrzymania potwierdzenia – do dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, tj. do otrzymania ich kopii w postaci elektronicznej;

  c) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

  d) prawo do żądania usunięcia przez Administratora danych osobowych Użytkownika w przypadkach określonych w art. 17 RODO, w szczególności jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie jest niezbędne do celów, w jakich dane zostały zebrane lub Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania newslettera lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika;

  e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, tj. niepodejmowania przez Administratora żadnych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika wykraczających poza samo ich przechowywanie, w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;

  f) prawo do żądania otrzymania danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora w formacie nadającym się do odczytu oraz do przesłania danych osobowych Użytkownika do innego administratora;

  g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora, których podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. działanie w prawnie uzasadnionym interesie Administratora;

  h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z możliwości zapisu do newslettera lub przetworzenia zapytania przesłanego przy pomocy formularza kontaktowego.
 8. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w ust. 1 powyżej, przy czym ze względu na szybkość komunikacji, Administrator sugeruje kontakt w postaci elektronicznej.
 9. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym mającego postać profilowania w celu wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

INFORMACJA O STOSOWANIU PLIKÓW COOKIES PRZEZ SERWIS

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywane krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

a) utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

b) optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

c) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

d) zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

e) wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.


W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Administrator informuje, że:

 • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies” bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak ujemnie wpłynąć na możliwość korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu;
 • marketingowe pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
News as strong as espresso
Subscribe to the newsletter
Only important things: promos, new coffees and great events - no stress.
We are not writing about the weather
Only tasty and warm news.
I'm taking the news to go
Thanks for subscribing!
There was an error
Enter valid e-mail address
Let's talk about coffee and more.
It is fun here:
fb
instagram
linkedin
youtube
Copyright by Etno Cafe 2021